Nieuwe teelttips voor open teelten

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem met een hoog organische stof gehalte heeft meer mogelijkheden om voeding, water en bestrijdingsmiddelen vast te houden. Het verhogen van de organische stof op uw percelen heeft een positief effect op de milieubelasting.

Heeft u nog ruimte in uw mestboekhouding? Laat dan compost aanvoeren voor het einde van dit jaar. In uw mestboekhouding telt stikstof in compost voor 10% mee en fosfaat voor 50%.
Of composteer uw eigen groenafval. Binnen het nieuwe activiteitenbesluit is dit vanaf januari wettelijk duidelijker geregeld. Naast het houtig materiaal dat u vaak zelf heeft dient u hiervoor voldoende groen materiaal met een hogere stikstof waarde toe te voegen om een juiste N/K verhouding te krijgen. De juiste verhoudingen van materiaal, plus regelmatig omzetten, zorgen voor een goede aërobe afbraak. Het groen materiaal (vaak gras of riet) is te verkrijgen via een plaatselijke groenverwerker, uw gemeente of bijvoorbeeld het waterschap. Vaak ontvangt u hiervoor een vergoeding. Zorg ervoor dat u schoon groenafval krijgt, bijvoorbeeld van slootmaaisel uit natuurgebieden. Dit om te voorkomen dat u vervuiling zoals glas, plastic en blik mee krijgt. Bij bermmaaisel moet u er tevens opletten dat hierin niet te veel natrium en chloor zit. Dat is zeker het geval na de eerste maaibeurt na een strenge winter, als veel zout op de wegen gestrooid is.

Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2013 treedt het Activiteitenbesluit agrarische activiteiten in werking; onder de noemer: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Met dit besluit worden diverse agrarische besluiten (onder andere Besluit Glastuinbouw en Lozingenbesluit Open Teelten) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Bedrijfscomposteren heeft binnen het activiteitenbesluit een duidelijk ander karakter dan het (tijdelijk) opslaan van bedrijfsafval. Tot en met december wordt groenafval binnen uw bedrijf als afval gezien. En moet het groenafval volgens de regels afgevoerd worden. Binnen het nieuwe activiteitenbesluit mag u uw eigen groenafval zelf composteren. Eigen groenafval composteren is mogelijk indien u zich aan enkele regels houdt, zoals:

  • minimaal 5 m vanuit een slootkant blijven
  • geurhinder beperken
  • minder dan 600 M3

Aërobe afbraak is hierbij van belang. U dient de hoop regelmatig om te zetten. Daarnaast mag de composteringshoop maximaal 50% hulpstoffen bevatten. Eén en ander is terug te vinden in § 3.5.7. Composteren artikel 3.106 en verder.

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Boomteelt, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.