Schoon Water voor Brabant

In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Binnen Noord-Brabant richt Schoon Water zich op de grondwaterbeschermingsgebieden en de rest (verbreding) van Brabant.

De ‘Schoon Water-aanpak’ is in 2001 ontstaan in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. En is door de jaren heen over heel Brabant en voor een bepaalde periode (2015-2018) ook Zeeland uitgerold. Deelnemers hebben de milieubelasting van het grond- en oppervlaktewater de jaren sterk laten dalen, en het deelnemend areaal is sterk gestegen (zie figuur hieronder). Schoner water kan!

Gemiddelde milieubelasting naar oppervlakte- en grondwater (mbp/ha) tussen 2000 en 2020 voor de grondwaterbeschermingsgebieden.

Tot 2021 richtte het programma ‘Schoon Water voor Brabant’ zich op de landbouw, gemeenten, bedrijven en particulieren. Sinds 2023 is er een vernieuwde aanpak met meer ruimte voor persoonlijke begeleiding van agrarisch ondernemers. Er doen meer dan 600 ondernemers mee aan Schoon Water: akkerbouwers, loonwerkers, veehouders via loonwerkers, boomkwekers, vollegrondsgroenten- en fruittelers. Deelnemers krijgen, individueel of groepsgewijs, begeleiding om de emissie naar water zover mogelijk te verminderen. Tijdens veldbijeenkomsten kijken ze bij elkaar en wordt de gewas- bescherming besproken. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd met innovaties aan de slag te gaan.

 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Jenneke van Vliet, jvanvliet@clm.nl, 0345 470 753
• Provincie Noord-Brabant: Suzanne Robert, srobert@brabant.nl, 06 527 944 89
• Brabant Water: Sandra Verheijden, sandra.verheijden@brabantwater.nl, 073 683 8514
• ZLTO:Peter van ’t Westeinde, peter.van.t.westeinde@zlto.nl, 06 218 534 49
• Waterschappen: Rene Rijken (Brabantse Delta), m.rijken@brabantsedelta.nl, 076 564 1580

Landbouw

Agrariërs aan het woordTeelttipsMaatregelen
Schoon Water deelnemers nemen allemaal minstens 1 maatregel om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Vaak bedenken ze hierbij zelf slimme oplossingen. Lees hieronder het verhaal van akkerbouwer en loonwerker Wijnand Snoeijen, loonwerker Ard-Jan Oomen en akkerbouwer Dingeman Burgers.
Lees meer...
Keuzes bij onderwerken groenbemester: akkerbouwer Wijnand Snoeijen in de Boerderij
Onkruid mechanisch aanpakken lukt goed: loonwerker Ard-Jan Oomen in de Nieuwe Oogst
Eggen voor schoner grondwater: akkerbouwer Dingeman Burgers in de Nieuwe Oogst

Schoon Water deelnemers zijn bezig met het nemen van maatregelen, gericht om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. De genomen maatregelen zijn naast goed voor het milieu, ook goed voor de teler. Goede opbrengsten staan altijd voorop. Maatregelen kunnen variëren van de keuze voor minder milieubelastende middelen (zie milieubelastingskaarten) tot emissiereducerende spuittechnieken of mechanische onkruidbestrijding (zie techniekkaarten).


Agrariërs kunnen kiezen voor bestrijdingsmiddelen met weinig risico voor het grond- en oppervlaktewater. Onderstaande middelenkaarten geven per gewas de toegestane middelen en de milieubelasting. De middelenkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. Ook op www.milieumeetlat.nl vindt u de milieubelasting van alle middelen en kunt u zelf dosering, driftreductie en spuitmoment bepalen.

Milieubelastingskaarten
Download de Milieubelastingskaart Aardappel 2019: onkruid en insecten 1,5-3% OS
Met middelen voor: onkruidbestrijding vóór opkomst, loofdoding, plaagbestrijding, voorkómen van virusoverdracht, aaltjesbestrijding en groeiregulatoren.
Download de Milieubelastingskaart Aardappel 2019: schimmels 1,5-3% OS
Met middelen tegen Phytophthora, Alternaria en Rhizoctonia.
Download de Milieubelastingskaart Aardbei 2019 1,5-3% OS
Met middelen tegen onkruid, ziekten, plagen en aaltjes.
Download de Milieubelastingskaart Asperge 2019 1,5-3% OS
Met middelen voor onkruidbestrijding, ziekte- en plaagebestrijding.

Download de Milieubelastingskaart Gras 2018/2019 voor 1,5-3% OS of 3-6% OS
Met middelen voor onkruid-, plaag- en ziektebestrijding. Ook de wachttijden per middel worden overzichtelijk weergegeven.
icoon MBPhardfruit2015Download de Milieubelastingskaart Hardfruit 2015 voor 1,5-3% OS of 3-6% OS
Met middelen voor onkruid-, ziekte-, en plaagbestrijding in het gewas.
MBK Maïs 2019Download de Milieubelastingskaart Maïs 2019 1,5-3% OS
Met middelen voor onkruidbestrijding in diverse gewasstadia (voor opkomst, 2-3 bladstadium, 2-6 bladstadium) en zaadbehandeling.
Download de Milieubelastingskaart Prei 2019 1,5-3% OS
Met middelen voor onkruidbestrijding, ziekte- en plaagbestrijding.
Download de Milieubelastingskaart Stamslaboon 2019 1,5-3% OS
MBK Suikerbiet 2019Download de Milieubelastingskaart Suikerbiet 2019 1,5-3% OS
Met middelen voor diverse onkruidbestrijdingsmethoden en -stadia, bladschimmelbestrijding, aaltjesbestrijding, plaagbestrijding en zaaizaadbehandeling.
Download de Milieubelastingskaart Wintertarwe 2019 1,5-3% OS
Met middelen voor onkruidbestrijding in diverse gewasstadia, ziekte- en plaagbestrijding en tegen legering.
Download de Milieubelastingskaart Boomteelt & Vaste Planten schimmel 2019 1,5-3% OS
Download de Milieubelastingskaart Boomteelt & Vaste planten onkruid 2019 1,5-3% OS

icoon techniekkaart wasplaatsNieuwe technieken verminderen gebruik en emissie van bestrijdingsmiddelen. Op elke kaart staat een toelichting over de techniek, een opsomming van de voordelen én de nadelen, het toepassingsgebied, de milieuwinst, praktijkervaringen en een link naar meer info. Met spuitdoppenkeuze.nl kunt u een nog beter spuitresultaat realiseren, met zo min mogelijk milieubelasting. Deze website is ook uitstekend te gebruiken op uw smartphone.

Er zijn 7 techniekkaarten ontwikkeld:

  • Tips ter voorbereiding van wasplaats met zuiveringssysteem
  • Mechanische onkruidbestrijding in asperges
  • Laag Volume Strooitechniek (LvS)
  • Pneumatisch schoffelen in de boomteelt
  • Onkruid branden in de boomteelt
  • Akkerbouw-apps voor de smartphone
  • Hyperspectraalbeelden
Techniekkaarten
icoon techniekkaart wasplaatsLees of download de informatiekaart voor de aanleg van een wasplaats met zuiveringssysteem.
Deze informatiekaart geeft de verschillende stappen en aandachtspunten overzichtelijk weer en gaat in op de benodigde capaciteit, locatie, wet- en regelgeving en aandachtspunten bij de inrichting van de wasplaats en het zuiveringssysteem. Met praktische tips van collega’s die u voor gingen.
mechanisch onkruid bestrijden AspergeLees of download de informatiekaart Mechanisch onkruid bestrijden Asperge

De kaart geeft praktische tips voor onkruidbestrijding tussen, maar ook op de ruggen. Zoals gebruik van biologisch afbreekbare folie of het kartonachtige Greenprotect.
LvS aardappelenLees of download de informatiekaart Laag Volume Strooitechniek

Door te strooien in plaats van te spuiten kan de teler minder middel toepassen én is er 90% minder drift. Deze strooitechniek is nu ook op de aardappelpootmachine toepasbaar.
pneumatisch schoffelenLees of download de informatiekaart Pneumatisch schoffelen in de boomteelt
Een innovatief schoffelsysteem met perslucht dat onkruiden niet alleen tussen de rijen, maar ook in de rij aanpakt.
onkruidbranden boomteeltLees of download de informatiekaart onkruidbranden in de boomteelt

Onkruid branden in plaats van spuiten is weersonafhankelijk, doodt ook de zaden én voorkomt groeiremming.
Apps akkerbouwLees of download de informatiekaart Apps voor akkerbouwers

Akkerbouwers vinden hier een beschrijving van de phytophthora apps SpuitWeerWijzer, PhyApp en Phytophthora Lite app. Handige apps voor andere teelten, zoals uien of bieten worden kort weergegeven.
HyperspectraalbeeldenLees of download de informatiekaart Hyperspectraalbeelden

Hyperspectraalmetingen vanuit de lucht geven inzicht in hoeveelheid biomassa, stikstof voorziening van de planten en vochttoestand van de bodem. En doordat het vliegtuig onder de wolken door vliegt, zijn er altijd beelden beschikbaar. De kaarten geven telers inzicht in hun perceel zodat ze gericht kunnen bijsturen.

Reacties zijn gesloten.