Algemeen

Resultaat 2014

In 2014 ligt in 10 van de 11 grondwaterbeschermingsgebieden de milieubelasting van het grondwater onder de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha (0,5 μg/l). Alleen in Helvoirt ligt de milieubelasting van het grondwater net als in 2013 boven de norm van 500 mbp/ha.
De overschrijding van de somnorm in Helvoirt komt door het relatief grote areaal asperges in het gebied, waar vooral de inzet van herbiciden blijft leiden tot een hoge milieubelasting voor het grondwater.
In Budel is een lichte stijging te zien. In 2014 werd de uitspoelingsnorm niet gehaald in aardappel, suikerbiet, boomteelt en asperge. In het gebied als geheel bleef de milieubelasting wel onder de uitspoelingsnorm. In Waalwijk daalde de milieubelasting juist sterk t.o.v. 2013 vanwege een verminderde inzet van herbiciden tegen wortelonkruiden in de boomteelt.
Per bespuiting geldt voor grondwater een norm van 100 mbp, in 2014 voldeed 87% van alle bespuitingen aan deze norm. Dat is vergelijkbaar met de jaren ervoor (89 tot 92%). In figuur 4.2 is de milieubelasting grondwater per gebied weergegeven.

Afbeelding 4.2: Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) door de deelnemers in de 11 deelnemende gebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Afbeelding 4.2: Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) door de deelnemers in de 11 deelnemende gebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Loonwerk
De loonwerkers hielden de belasting voor het grondwater in bijna alle gebieden in gras (uitzondering Helmond) en mais onder de somnorm. Zij volgden het Schoon Water advies van weinig inzet van MCPA en terbuthylazine goed op.

Akkerbouw
De akkerbouwers hadden voor de aardappelteelt te maken met een worst case jaar: aardappelopslag vormde na een zeer zachte winter de perfecte besmettingshaard voor Phytophtora infestans en vochtig weer zorgde voor een hoge infectiedruk van deze schimmel. De zeer zachte winter en het vroege voorjaar zorgde in 2014 ook in suikerbiet voor een hogere milieubelasting: meer herbiciden-inzet als gevolg van extra onkruid. In granen zorgde inzet van MCPA tegen wortelonkruiden voor een lichte overschrijding van de somnorm in Lith.

Boomkwekerij
De boomtelers in Nuland, Vessem en Waalwijk blijven ver onder de somnorm, maar in Budel komen ze er net bovenuit. Oorzaak: inzet van groeimiddelen tegen wortelonkruiden, die nauwelijks mechanisch zijn te bestrijden.

Asperge
De aspergetelers lukt het niet om in de buurt van de somnorm van 500 mbp/ha te komen. Zij hebben door het smalle middelenpakket minder mogelijkheden om te kiezen voor middelen met een lage milieubelasting. Vooral het herbiciden-gebruik en het verschil daarin tussen individuele telers geeft aanknopingspunten om de scores te verbeteren.
De Schoon Water maatregelen die zij nemen hebben wel effect, het landelijk gebruik van middelen in asperges ligt namelijk hoger.

 

Reacties zijn gesloten.