Resultaten 2012-2014

Grondwaterbeschermingsgebieden 2014

Agrariërs
De gemiddelde milieubelasting over het gehele project, dus alle gewassen in alle grondwaterbeschermingsgebieden, ligt in de periode 2012-2014 ruim onder de uitspoelingsnorm van 500 milieubelastingpunten per ha (mbp/ha). Het ligt zelfs onder de 250 mbp/ha. In figuur 4.1 is te zien dat sinds de start van het project in 2000 de milieubelasting voor het grondwater een duidelijk dalende trend laat zien. Terwijl landelijk gezien vanaf 2000 de milieubelasting gelijk is gebleven. Maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te verminderen blijken ook een positief effect op het oppervlaktewater te hebben. Ook de milieubelasting oppervlaktewater laat een dalende trend zien. Terwijl het deelnemend areaal (oranje lijn) over de projectperiode sterk is toegenomen.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater en oppervlaktewater (mbp/ha) van de grondwaterbeschermingsgebieden van Schoon Water tussen 2000 en 2014. De horizontale rode lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer. De oranje lijn geeft het deelnemend areaal weer.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater en oppervlaktewater (mbp/ha) van de grondwaterbeschermingsgebieden van Schoon Water tussen 2000 en 2014. De horizontale rode lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer. De oranje lijn geeft het deelnemend areaal weer.

Gemeenten
Verhardingen en groen
De activiteiten vanuit Schoon Water binnen de Schoon Water gemeenten staan in het teken van het verankeren van chemievrij beheer. Van de 19 betrokken gemeenten beheren alle gemeenten in 2014 binnen de grondwaterbeschermingsgebieden chemievrij in het groen en 17 gemeenten doen dat ook op verhardingen.
Alleen binnen de gemeenten Roosendaal en Laarbeek is chemie gebruikt om verhardingen onkruidvrij te houden. Roosendaal is overgestapt op toepassing van Ultima (pelargonzuur/maleïnehydrazide). Het is zeer de vraag of Ultima in de toekomst door de Nederlandse overheid als laag-risico middel geoormerkt wordt en gebruikt mag worden op verhardingen na 2015. De ambtenaren en gemeenteraad van Roosendaal en Bergen op Zoom beraden zich nog over hoe ze in de toekomst het beheer gaan uitvoeren.

Sportvelden
In 2014 is er veel aandacht geweest voor het chemievrij beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. De gemeenten Haaren en Bladel werken al jaren zonder chemie op de sportvelden. Bij de andere Schoon Water gemeenten is er de wil hiermee aan de slag te gaan, maar wordt (veelal incidenteel) wel chemie gebruikt. Met elke individuele Schoon Water gemeente is overlegd met als doel hen te stimuleren over te schakelen naar chemievrij sportbeheer. In november 2014 hebben we een bijeenkomst gehouden waarbij de meeste gemeenten aanwezig waren. Hier is plenair overlegd over de mogelijkheden voor chemievrij beheer van sportvelden. Machines zijn gedemonstreerd en er zijn enkele presentaties gegeven door chemievrije-gemeenten. Deskundigen van het Schoon Water Expert Team Sportvelden beantwoordden vragen van gemeenten.
Voor 2015 zijn afspraken gemaakt voor pilots. Deze pilots gaan o.a. over toepassing van micro-organismen, optimale mestgift voor gesloten grasmat en mechanische onkruidbestrijding zodat geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Er is interesse in de pilots, gemeente en producenten dragen zelf ideeën aan. De gemeente Den Bosch start met micro-organismen. Ook de gemeente Helmond werkt concreet naar pilots toe. In Haaren gaat de gemeente samen met leverancier kijken of het gras voldoende voedingsstoffen bevat. Ze nemen hiervoor bladmonsters van het gras voor analyse. Zo wordt de bemesting gericht bijgestuurd voor een optimale grasgroei en krijgt onkruid geen kans.

Bedrijven
In de 11 grondwaterbeschermingsgebieden liggen verschillende bedrijven en bedrijventerreinen. De meerderheid van de deze doelgroep is moeilijk in beweging te krijgen.
De verwachting is dat binnenkort wetgeving wordt ingevoerd waarin het bedrijven wordt verboden vanaf 2016 op verhardingen nog chemische middelen te gebruiken. Voor overige terreinen ligt deze datum op november 2017.
Met verschillende bedrijven, waaronder Heineken en Kempen Airport, is in het voorjaar van 2014 contact geweest over het chemievrij beheer van hun bedrijventerreinen. De bedrijven Bavaria, Heineken en Kempen Airport conformeren zich aan het chemievrije beheer op het niveau van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Zilver: Kempen Airport en Heineken en niveau Goud: Bavaria). Voor Heineken ligt certificering wel in het verschiet, maar heeft geen prioriteit. Bavaria heeft gemeld in 2015 te willen certificeren. Kempen Airport wil niet certificeren. Ook is weer overleg gestart met Unipol in Oss.
In september 2014 hebben alle bedrijven in de Schoon Water regio een brief ontvangen met informatie over het project en over chemievrijbeheer op verhardingen en in het groen. In die brief is aangegeven dat begeleiding van enkele bedrijven vanuit het project mogelijk is. Zes bedrijven hebben op deze mailing gereageerd. Met deze bedrijven is nader telefonisch contact gezocht en enkelen zijn bezocht door Eco Consult. Hieruit is o.a. voortgekomen dat een hoveniersbedrijf uit Eersel klanten in Eersel, Veldhoven en Eindhoven-West actief benadert met informatie vanuit Schoon Water. Een ander bedrijf eiste dat hun groenvoorziener op 25 locaties per direct chemievrij gaat werken. Enkele andere bedrijven zijn per direct overgestapt.

 

Reacties zijn gesloten.