Ervaringen uit de pilot chemievrij beheer 2015 in gemeente Reimerswaal

3 weergavesPraktisch

In de gemeente Reimerswaal is in 2015 een pilot chemievrij beheer op verhardingen gehouden.
Het eerste half jaar namen wij (de opdrachtgever) en de aannemer de tijd om ervaringen op te doen met het chemievrij beheer en monitoring op beeld volgens de CROW systematiek. Het tweede half jaar hebben we het kortingsysteem ingezet. Dit systeem hield beide partijen alert.
De beeldkwaliteit in de proefgebieden is nagenoeg gelijk gebleven aan de gebieden waar het onkruid wel middels chemie (DOB) is bestreden. Verder hebben we van bewoners geen klachten of schademeldingen ontvangen door het gebruik van de alternatieve methoden.
Uit de pilots is vooral naar voren gekomen waar onze probleemlocaties en aandachtpunten liggen en hoe we daarmee kunnen omgaan in de komende jaren.
Hieruit blijkt dat:
-ten eerste preventie van onkruid in de ontwerpfase van groot belang is. Overleg met civiele collega’s, ontwerpers en ontwikkelaars is dan cruciaal: vermijden van haakse hoeken, parkeerstroken aanleggen op een zelfde niveau als trottoirs, juiste keuze voegvulling, andere gootconstructies etc.
-ten tweede is bij bestaande situaties het beperken van obstakels, herstraten van openstaande voegen maar ook het verwijderen van weinig gebruikte verhardingen van belang. Tenslotte, hoe strakker en functioneler een verharding is, hoe minder onkruid er groeit.
-ten derde is het van belang om met de bewoners te communiceren, om een omslag van particulier chemiegebruik te bewerkstelligen, een andere kijk op (on)kruid te vormen, maar ook om geparkeerde auto’s (obstakels) tijdelijk elders te parkeren wanneer de veegrondes plaatsvinden.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube