Veelgestelde vragen POP3 subsidieregeling 2018

Algemeen

 • Hoe wordt mijn aanvraag getoetst?

De aanvraag wordt eerst getoetst op volledigheid en geschiktheid (zijn alle benodigde documenten aanwezig? Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden?). Als de subsidiepotten overschreden worden zal er een rangschikking worden gemaakt. Deze is puur op basis van de gemiddelde score. In dit document staat de score per investering. Bij stapeling van investeringen wordt gekeken naar het gemiddelde. Voorbeeld: een overdekte wasplaats (score 8) met biologische zuivering (score 6) is (8+6)/2 = 7 punten.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een deelbetalingsverzoek?

Bij toekenning van de subsidie moet jaarlijks een voortgangsrapportage worden ingevuld via de site. Hierbij kan ook een deelbetalingsverzoek worden ingediend voor gemaakte kosten. Het gaat dan om minimaal 25% van het verleende bedrag of minimaal €50.000.

 • Mag ik in een aanvraag verschillende thema’s combineren?

Dat kan. Let wel: als een deel van de subsidie niet wordt toegekend, bijvoorbeeld omdat de pot vol zit, dan kan dat invloed hebben op de andere investering (wanneer hij onder de €25.000 minimumgrens zakt). Ook kan een laag scorende investering de totale score naar beneden halen.

 • Wat gebeurt er met mijn gecombineerde aanvraag als één van de subsidiepotten overvraagd is?

Als een deel van de subsidie niet wordt toegekend, dan kan dat invloed hebben op de andere investering. Wanneer de aanvraag van de toegekende financiering niet meer aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld de minimumgrens van €25.000) dan zal ook dit deel van de aanvraag niet worden toegekend. Als het deel dat wel in aanmerking komt wel nog aan de voorwaarden voldoet, zal dat deel van de aanvraag wel toegekend kunnen worden.

 • Hoeveel offertes moet ik aanvragen.

Voor de aanvraag is slechts één offerte nodig. Wanneer de subsidie toegekend is is voor de redelijkheid van kosten mogelijk wel extra onderbouwing nodig door middel van meer offertes. Wanneer u een investering zelf bouwt is een offerte een goede toevoeging voor redelijkheid van kosten.

 • Is de offerte bindend?

De bij aanvraag aangeleverde offerte is niet bindend. Let op: u kunt later niet meer subsidie krijgen als het aangevraagde bedrag, ook niet als u een nieuwe offerte overlegt. Als de kosten lager uitvallen, is subsidie ‘teruggeven’ geen probleem, mits uw totale investering nog boven de 25.000 euro blijft. Verwacht u indexering? Neem dan een zin op in de offerte als: In 2019 en 2020 verwachten we dat de geoffreerde prijs met ca. 6% toeneemt en baseer uw aanvraag op dit hogere bedrag

 • Mag je een subsidie-aanvraag doen voor een machine die je met 2 of meer telers gaat gebruiken?

Als je een gezamenlijke machine wilt kopen, bijvoorbeeld een spaakwielbemester, is dat mogelijk. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij één teler de penvoerder is en dus verantwoordelijk is voor het doen van de investering en het verdelen van de subsidie.

 • Moeten telers in een samenwerkingsverband al samen werken?

Nee, meerdere telers kunnen ieder apart een investering doen. Voor de samenwerkingsovereenkomst is echter één penvoerder. Deze is eindverantwoordelijke voor de investeringen. Het is goed om duidelijke afspraken te maken over de termijn van de investeringen en het verdelen van de toegekende subsidie, die ontvangen wordt door de penvoerder.

 • Wat als één of meerdere telers hun ‘deel’ van het samenwerkingsverband niet nakomen?

Er wordt bij de subsidieverstrekking uitgegaan van de aangevraagde situatie. Als één of meerdere telers toch besluiten niet te investeren, heeft dit invloed op de overige telers in het verband. Als het duidelijk wordt dat iemand zich terug trekt moet een projectwijziging worden aangevraagd. Die wordt dan opnieuw beoordeeld. Mocht het nieuwe project niet meer voldoen aan de voorwaarden, bijvoorbeeld de ondergrens van €25.000 zal de subsidie niet verstrekt worden aan de overige telers.

 • Wanneer heb ik een vergunning nodig, en zijn die subsidiabel? 

Bij de aanvraag moet worden onderzocht of een vergunning nodig is, of een aanpassing in het bestemmingsplan. Als dit het geval is, moet een indicatie worden gegeven van hoe realistisch het is dat de vergunning wordt toegekend binnen de termijn waarin de investering moet worden gerealiseerd (2 jaar na toekenning). De vergunning hoeft echter nog niet binnen te zijn. Kosten voor de vergunning zijn niet subsidiabel.

Precisiebemesting

 • 1b: is de druppelirrigatie in vollegrond ook subsidiabel voor akkerbouwgewassen als ui en aardappelen?

Ja, eenjarige teelten die in de vollegrond worden geteeld en waarbij druppelslangen wenselijk en nuttig zijn komen in aanmerking.

 • 1g: mag de vaste meetopstelling mee met mijn gewas of moet hij verplicht op dezelfde plek blijven staan?

De meetopstelling moet op dezelfde plek blijven staan gedurende de instandhoudingsperiode. Daarna bent u vrij hem te verplaatsen

Betere bodem

 • 2c: komen werktuigen die zowel in de voor als bovenover ploegen in aanmerking?

Nee, alleen werktuigen die uitsluitend geschikt zijn voor boven overploegen komen in aanmerking voor subsidie.

 • 2c: vallen de bredere banden die nodig zijn voor bovenover ploegen onder de subsidie?

Nee, die staan los van de investering en komen niet in aanmerking.

 • 2f: mag ik compost/vaste mest verspreiden met het werktuig voor verspreiden van beheersgras e.d.?

Zolang de investering voldoet aan de voorwaarden beschreven in de regeling komst het in aanmerking. In dit geval moet het dus geschikt zijn voor verspreiden van beheersgras, bermmaaisel, slootmaaisel of gewasresten. Als een werktuig organische stof gelijkmatig kan verdelen valt het onder de regeling.

 • 2i: moet het systeem naar 2 bar binnen 1 minuut?

Ja, langzamere systemen komen niet in aanmerking

Erfemissie

 • Mag mijn waswater niet gewoon over het het perceel uitgereden worden?

Nee. Ondanks dat de spuit wel op het veld mag worden gereinigd, mag het waswater vanaf het erf niet worden uitgereden op het perceel.

 • Als je al een vloer gestort hebt voor de wasplaats of deze aanlegt in een bestaande loods (deze delen zijn dan niet meer subsidiabel) hoe moet je dan omgaan met het verplichte bodemonderzoek (nulmeting) en certificaat vloeistofdichtheid? 

Het bodemonderzoek kan gedaan worden door de bestaande vloer heen (er wordt een gat geboord, wat daarna weer vloeistofdicht gemaakt moet worden). Daarna laat je de keuring van vloeistofdichtheid uitvoeren. Kosten voor beide keuringen zijn subsidiabel.

 • Hoeveel capaciteit moet mijn zuivering aankunnen?

Dat hangt erg af van uw specifieke situatie. Heeft u veel of weinig restvloeistof? Hoe vaak wilt u machines reinigen? Als een vuistregel kunt u stellen dat 1 uur reinigen met de hoge drukspuit 1m3 vloeistof geeft.

 

Naast vragen uit de bijeenkomst, zijn er ook veelgestelde vragen op de site van Stimulus (stimulus.nl/pop-brabant/faq) en toolboxwater (toolboxwater.nl/erfemissie/faq)

Antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op de subsidieregeling zoals te vinden op Stimulus.nl en antwoorden vanuit de Stimulus helpdesk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van de informatie.  

Reacties zijn gesloten.